BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DANE OGÓLNE

WŁADZE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STATUS PRAWNY

ZASADY
FUNKCJONOWANIA


KOMPETENCJE

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
I MAJĄTEK

SPOSOBY PRZYJMOWANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW

EWIDENCJE
I REJESTRY

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organy placówki:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Wychowanków

Placówka zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni - nauczyciele

Pracownicy niepedagogiczni - pracownicy administracji i obsługi