BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DANE OGÓLNE

WŁADZE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STATUS PRAWNY

ZASADY
FUNKCJONOWANIA


KOMPETENCJE

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
I MAJĄTEK

SPOSOBY PRZYJMOWANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW

EWIDENCJE
I REJESTRY

 

STATUS PRAWNY
 
Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany" jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
Podstawa prawna:
1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
2.   Statut MDK "Bielany"

Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.