BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DANE OGÓLNE

WŁADZE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STATUS PRAWNY

ZASADY
FUNKCJONOWANIA


KOMPETENCJE

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
I MAJĄTEK

SPOSOBY PRZYJMOWANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW

EWIDENCJE
I REJESTRY

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA
Funkcjonowanie MDK "Bielany" regulują:
 
1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
2.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami).
3.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).
4.  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r. z późniejszymi zmianami).
oraz
5.  Regulaminy i Zarządzenia Dyrektora obowiązujące w MDK "Bielany".
6. Statut MDK "Bielany"

(Statut MDK "Bielany" w formacie pdf)