BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DANE OGÓLNE

WŁADZE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STATUS PRAWNY

ZASADY
FUNKCJONOWANIA


KOMPETENCJE

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
I MAJĄTEK

SPOSOBY PRZYJMOWANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW

EWIDENCJE
I REJESTRY

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany" jest jednostką budżetową m. st. Warszawy, finansowaną przez organ prowadzący,
w ramach zatwierdzonego planu finansowego na każdy rok.
 
MDK "Bielany" gromadzi środki na rachunku dochodów wydzielonych, na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.
Decyzje w sprawie realizacji środków budżetowych, określonych w planie finansowym na dany rok, podejmuje dyrektor, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
 
  Mienie użytkowane przez MDK "Bielany" oraz 1,5 ha teren wokół placówki jest własnością m.st. Warszawy.