ZARZĄDZENIE NR 4/2021

Zarządzenie nr 4/2021

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie: zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach artystycznych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna; ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawno oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 91378 oraz z 2021 r. poz. 4) a w szczególności na podstawie art. 144 tej ustawy.

§1
Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia specjalistyczne w roku szkolnym 2021/2022 prowadzony będzie zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022.

§2
Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę www.mdkbielany.pl

§3
Z uwagi na trwający stan epidemiczny dopuszcza się możliwość przesłania skanu, zdjęcia wykonanego aparatem fotograficznym i przesłanie na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany”: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

§4
Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez placówkę w czasie ferii zimowych i letnich.

§5
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

§6
Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.

§7
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust 7 ustawy Prawo oświatowe, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.

§8
Terminy rekrutacji podane są w załączonym do rozporządzenia harmonogramie.

§9
Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej prowadzone będzie zgodnie z załączonym harmonogramem.


§10
Do przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję rekrutacyjną.


§11
O przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022 (zasady dostępne w elektronicznym systemie rekrutacyjnym pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Załącznik do zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie ul. Cegłowska 39


Rekrutacja podstawowa

Od 5 maja godz. 12.00 do 13 maja godz. 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących.

Od 6 maja godz. 12.00 do 13 maja godz. 19.00 Złożenie w placówce deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących.

Od 14 maja godz. 15.00 do 31 maja godz.16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów.

Od 14 maja godz. 16.00 do 31 maja godz. 18.00 Przesłanie do MDK „B” wydrukowanych, podpisanych i zeskanowanych wniosków. Można zrobić zdjęcie telefonem komórkowym i przesłać do sekretariatu.

25 czerwca godz. 12.00 Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych 1 niezakwalifikowanych.


29 czerwca godz. 12.00 Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


1 lipca godz. 12.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca


Od 13 sierpnia godz. 12.00 do 18 sierpnia godz. 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów.


od 13 sierpnia godz. 12.00 do 18 sierpnia godz.16.00 Złożenie w placówce wniosku przez kandydatów.


30 sierpnia godz. 12.00 Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


30 sierpnia godz. 16.00 Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


31 sierpnia godz. 16.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.


Rekrutacja na wolne miejsca

1 września godz. 10.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów, złożenie w placówce wniosku przez kandydatów.

1 września godz. 12.00 Wykaz wolnych miejsc

Zarządzenie nr 4/2021 – skan oryginalnego dokumentu w formacie pdf