RODO

RODO w MDK Bielany (pobierz plik w formacie doc)

RODO w MDK Bielany (pobierz plik w formacie pdf)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”/, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych przetwarzanych
w Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany” jest Dyrektor MDK „Bielany”
adres: ul. Cegłowska 39; 01-809 Warszawa; telefon 22 834 13 47
e-mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl
INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH /IODO/ jest
Sebastian Zubowicz telefon: (22) 37 33 674, e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl
Administrator danych osobowych – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany”
przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
– obowiązujących przepisów prawa
– zawartych umów
– udzielonej zgody
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
– wypełnienia obowiązków statutowych Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany”
– realizacji zawieranych umów na rzecz działań zmierzających do rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych wychowanków oraz
środowiska lokalnego
– w pozostałych wypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa wyżej, dostęp do Państwa danych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy MDK „Bielany” i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące
uprawnienia:
– prawo do dostępu do danych osobowych
– prawo do żądania sprostowania /poprawiania/ danych osobowych,
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych / tzw. prawo do bycia
zapomnianym/
– w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych /art.6 ust.1 lit.a RODO/, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
– w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.