STATUT MDK “BIELANY”

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie, ul. Cegłowska 39

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie (plik do pobrania w formacie doc)

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie (plik do pobrania w formacie pdf)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Statut opracowany został na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami /

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach/ Dz.U. 2011 nr 109 poz. 631/.

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych / Dz. U. Nr 52, poz. 466 /.

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 /.

6. Uchwały Nr LXXXIII/2798/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie, ul. Cegłowska 39.

7. Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. / Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami/.

§ 2

1. Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” zwany dalej MDK „Bielany” jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.

2. Siedziba MDK „Bielany” znajduje się w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 39; położona jest na terenie parku o powierzchni 1 ha 58 arów 32 m².

3. Na pieczęciach placówki używana jest nazwa w pełnym brzmieniu.

4. Organem prowadzącym MDK „Bielany” jest miasto stołeczne Warszawa.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

6. Działalność statutową MDK „Bielany” finansuje miasto stołeczne Warszawa.

7. Terenem działania MDK „Bielany” jest głównie obszar miasta stołecznego Warszawy.

8. MDK „Bielany” może nawiązywać współpracę i organizować wspólne przedsięwzięcia z innymi placówkami, instytucjami i organizacjami o zbliżonym profilu i zakresie działania na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

Statut MDK „Bielany” obowiązuje nauczycieli, pracowników MDK „Bielany” niebędących pedagogami oraz wychowanków.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 4

1. MDK „Bielany” realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne przez:

1/ prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:
a/ rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
b/ kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu,
c/ kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
d/ przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

2/ organizowanie:
a/ imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali, b/ wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
c/ działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;

3/ realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych.

2. MDK „Bielany” może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

§ 5

MDK „Bielany” współpracuje z rodzinami wychowanków, szkołami, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

Rozdział III
Organy MDK „Bielany”

§ 6

Organami MDK „Bielany” są:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Wychowanków

§ 7

1. Dyrektor MDK „Bielany” wyłaniany jest w drodze konkursu, ogłaszanego przez organ prowadzący i jest powoływany do pełnienia obowiązków dyrektora na okres 5 lat.

2. Dyrektor stwarza optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności:
1/ kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, 2/ sprawuje nadzór pedagogiczny,
3/ sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4/ realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, może także organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
6/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor MDK „Bielany”, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w MDK „Bielany” nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
3/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

5. Dyrektor MDK „Bielany” w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków.

6. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy wychowanków MDK „Bielany”. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.

7. Dyrektor jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników i wychowanków, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W szczególności jest obowiązany:
1/ zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w MDK „Bielany”, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą,
2/ zapewnić przestrzeganie w MDK „Bielany” przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym MDK „Bielany” w zakresie realizacji jego statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej, wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w MDK „Bielany”.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor MDK „Bielany”.

4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem MDK „Bielany”.

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie /semestrze/, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
W zebraniach Rady Pedagogicznej, mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków, o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

7. Dyrektor MDK „Bielany” przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1/ zatwierdzanie planu pracy placówki na dany rok szkolny,
2/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
3/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4/ podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1/ organizację pracy w MDK „Bielany”, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2/ projekt planu finansowego placówki,
3/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4/ propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz innych dodatkowych prac i czynności.

10. Dyrektor MDK „Bielany” wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 9

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu MDK „Bielany”, albo jego zmian.

2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem, o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wnioskować do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w MDK „Bielany”.

3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczna w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 10

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.

2. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw, poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników MDK „Bielany”.

§ 11

1. W Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany” działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2. W skład rady Rodziców wchodzi, co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę oraz tryb pracy Rady.

§ 12

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora MDK „Bielany”, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór Pedagogiczny z wnioskami i opiniami, we wszystkich sprawach placówki.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1/ uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną:
a/ programu wychowawczego placówki, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do wychowanków, a realizowane przez nauczycieli,
b/ programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,
2/ opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora,
3/ opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2 USO.

3. W celu wspierania działalności statutowej MDK „Bielany”, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy, określa regulamin Rady Rodziców.

§ 13

1. W MDK „Bielany” działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej Samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie placówki. Zasady wybierania i działania Samorządu, określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.

3. Regulamin Samorządu, nie może być sprzeczny z ze statutem MDK „Bielany”.

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi, wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw placówki.

§ 14

1. Organa MDK „Bielany”, mogą zapraszać na swoje zebrania, przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

2. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję mediacyjną w składzie:
-przewodniczący organów
-po dwóch przedstawicieli poszczególnych organów.

3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, w drodze uzgodnienia stanowiska, w czasie trzech kolejnych posiedzeń komisji mediacyjnej /czas pracy komisji nie powinien przekroczyć 2 tygodni /, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV
Organizacja MDK „Bielany”

§ 15

1. W MDK „Bielany” są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne.

2. Zajęcia stałe organizowane są w grupach liczących, co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze, co najmniej 2.godzin tygodniowo.

3. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.

4. Za zgodą organu prowadzącego placówkę, liczba wychowanków w grupie może być niższa od liczby określonej w pkt. 2.

5. Organizację zajęć stałych, określa tygodniowy plan zajęć.

6. MDK „Bielany” opracowuje własne programy i plany pracy.

7. MDK „Bielany” prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

8. O zmianie terminu zajęć, bądź ich odwołaniu, wychowankowie są powiadamiani ogłoszeniem umieszczanym na drzwiach budynku.

9. MDK Bielany prowadzi rekrutację wychowanków w formie elektronicznej, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz zasad określonych przez Biuro Edukacji w Warszawie.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy MDK „Bielany”

§ 16

1. Zajęcia w MDK „Bielany” prowadzą nauczyciele, którzy zapewniają wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, demoralizacją oraz poszanowanie godności osobistej.

2. Do podstawowych zadań nauczycieli należy:
1/ rzetelne realizowanie zadań związanych z funkcją dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą placówki;
2/ wspieranie każdego wychowanka, w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
3/ kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia, i szacunku dla każdego człowieka;
4/ dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5/ / ujawnianie, kształcenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków; 6/ stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego młodzieży szczególnie uzdolnionej;
7/ opracowywanie planów pracy, programów działań i ich realizację;
8/ zapoznanie wychowanków z przepisami bhp i regulaminami pracowni na pierwszych zajęciach;
9/ utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołami oraz współpraca z rodzicami, opiekunami wychowanków.

3. W MDK „Bielany” zatrudnieni są również pracownicy administracji i obsługi.

§ 17

1. Nauczyciele zakładają i prowadzą dzienniki zajęć dla zespołów stałych, okresowych i okazjonalnych, w których dokumentują przebieg zajęć w danym roku szkolnym.

2. Do dziennika zajęć stałych, wpisuje się nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) , adresy ich zamieszkania, założenia programowe na dany rok szkolny, tygodniowy rozkład zajęć i tematy przeprowadzonych zajęć.
W dzienniku odnotowuje się również obecność uczniów na zajęciach.

3. Do dziennika zajęć okresowych i okazjonalnych wpisuje się w szczególności założenia programowe zajęć i liczbę wychowanków uczestniczących w tych zajęcia.

4. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego wypełniania dzienników.

5. Dziennik zajęć jest dokumentem, stanowiącym podstawę do rozliczenia finansowego prowadzonych przez nauczyciela zajęć.

§ 18

Zasady pracy wszystkich pracowników MDK „Bielany”, określa Regulamin Pracy MDK „Bielany”.

Rozdział VI
Wychowankowie MDK „Bielany”

§ 19

1. Wychowankami MDK „Bielany” są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzież ucząca się.

2. Wychowanek może brać udział w zajęciach stałych, okresowych i okazjonalnych. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

3. Wszystkie prace wychowanków powstałe na zajęciach w MDK „Bielany” są własnością placówki i mogą być wykorzystane przez nią na wystawach, przeglądach, konkursach oraz do celów reklamowych.

§ 20

Prawa i obowiązki wychowanka MDK „Bielany”

1. Wychowanek ma prawo do:
1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bhp,
2/ opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy oraz poszanowania godności osobistej,
3/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4/ swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one godności osobistej i dobra innych osób,
5/ rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów; przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości, jakimi dysponuje placówka,
6/ informacji oraz wyrażania opinii dotyczących treści zajęć, życia placówki oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień,
7/ nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym placówki,
8/ dobrowolnego uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych itp.,
9/ dochodzenia swoich praw /w tym do odwołania się od kary/, 10/ pełnienia roli współgospodarza placówki.

2. Wychowanek obowiązany jest do:
1/ bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie placówki i parku,
2/ przestrzegania Statutu i regulaminów MDK „Bielany”,
3/ godnego reprezentowania placówki podczas imprez otwartych, konkursów, turniejów, zawodów sportowych itp.

§ 21

Nagrody i kary

1. Wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1/ pochwałę nauczyciela prowadzącego zespół,
2/pochwałę dyrektora MDK „Bielany”, 3/ Nagrodę Dyrektora MDK „Bielany”.

2. Wychowanek, który nie przestrzega zasad zawartych w Statucie MDK „Bielany”, może zostać ukarany:
1/ upomnieniem ustnym nauczyciela,
2/ upomnieniem ustnym dyrektora,
3/ naganą pisemną dyrektora MDK /z powiadomieniem rodziców/.

3. W przypadku ciągłych naruszeń postanowień Statutu MDK „Bielany”, dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreśleniu wychowanka z listy osób uczestniczących w zajęciach.

4. Odwołanie od kary przysługuje wychowankowi i jego rodzicom w okresie 7 dni, od otrzymania pisemnej decyzji o ukaraniu. Odwołanie składa się w formie pisemnej do dyrektora MDK „Bielany”.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 22

1. MDK „Bielany” może realizować inne zadania oświatowo–wychowawcze nie przewidziane statutem, zlecone przez organ prowadzący.

2. MDK „Bielany” używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. MDK „Bielany” gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady gospodarowania środkami finansowymi MDK „Bielany”, określają odrębne przepisy.

5. Statut dostępny jest w sekretariacie MDK „Bielany”.

6. W sprawach nie ujętych w niniejszym Statucie – mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, inne przepisy ogólne oraz zarządzenia dyrektora MDK „Bielany”.

7. Zmiany do Statutu wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii organów MDK „Bielany”.

Tekst jednolity – zmiany dokonane uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 czerwca 2015 roku.