STATUT MDK “BIELANY”

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie, ul. Cegłowska 39

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie (plik do pobrania w formacie docx)

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie (plik do pobrania w formacie pdf)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Statut opracowany został na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe / Dz. U. z 2017 r. poz. 59/.

 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe / Dz. U. z 2017 r. poz. 60/.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania / Dz. U. z 2017 r. poz. 1606/.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek /Dz. U. z 2017 r. poz. 1611/.

§2

 

 1. Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” zwany dalej MDK „Bielany” jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.

 

 1. Siedziba MDK „Bielany” znajduje się w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 39; położona jest na terenie parku o powierzchni 1 ha 58 arów 32 m².

 

 1. Na pieczęciach placówki używana jest nazwa w pełnym brzmieniu.

 

 1. Organem prowadzącym MDK „Bielany” jest miasto stołeczne Warszawa.

 

 1. Nadzór pedagogiczny  sprawuje  Kuratorium  Oświaty  w  Warszawie.

 

 1. Działalność statutową MDK „Bielany” finansuje miasto stołeczne Warszawa.

 

 1. Terenem działania MDK „Bielany” jest głównie obszar miasta stołecznego Warszawy.

 

 1. MDK „Bielany” może nawiązywać współpracę i organizować wspólne przedsięwzięcia z innymi placówkami, instytucjami i organizacjami o zbliżonym profilu i zakresie działania na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

 

 1. MDK „Bielany” przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub – za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 1. Dyrektor MDK wyznacza nauczyciela, który sprawuje opiekę nad praktykantem.

 

§3

 

 1. W MDK „Bielany” mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
  MDK „Bielany”.

 

 1. Podjęcie w MDK „Bielany” działalności przez fundację, stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust.1, wymaga zgody dyrektora MDK „Bielany”, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

§4

 

 1. Statut MDK „Bielany” obowiązuje nauczycieli, pracowników MDK „Bielany” niebędących pedagogami oraz wychowanków.

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§5

 

 1. MDK „Bielany” w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, kierując się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem ich godności osobistej.

 

 1. MDK „Bielany” realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne przez:
  • prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających  na celu:
   1. rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
   2. kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu,
   3. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
   4. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
  • organizowanie:
   1. imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali,
   2. wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
   3. działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;
  • realizowanie celów i zadań – w zakresie wychowania i profilaktyki szczegółowo określonych w programie wychowawczo – profilaktycznym Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany”.

 

 1. MDK „Bielany” może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

 

§6

 

 1. MDK „Bielany” współpracuje z rodzinami wychowanków, szkołami, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

 

Rozdział III

Organy MDK „Bielany”

 

§7

 

Organami MDK „Bielany” są:

 

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Wychowanków

 

§8

 

 1. Dyrektor MDK „Bielany” wyłaniany jest w drodze konkursu, ogłaszanego przez organ prowadzący i jest powoływany do pełnienia obowiązków dyrektora na okres 5 lat.

 

 1. Dyrektor stwarza optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności:
 • kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, może także organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 1. Dyrektor MDK „Bielany”, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w MDK „Bielany” nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 

 1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
   i innym pracownikom;
  • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

 

 1. Dyrektor MDK „Bielany” w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków.

 

 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy wychowanków MDK „Bielany”. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.

 

 1. Dyrektor jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników i wychowanków, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W szczególności jest obowiązany:

 • zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w MDK „Bielany”, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą,
 • zapewnić przestrzeganie w MDK „Bielany” przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

 

§9

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym MDK „Bielany” w zakresie realizacji jego statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej, wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w MDK „Bielany”.

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor MDK „Bielany”.

 

 1. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem MDK „Bielany”.

 

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie /semestrze/, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

W zebraniach Rady Pedagogicznej, mogą także brać udział  z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków, o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

 

 1. Dyrektor MDK „Bielany” przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planu pracy placówki na dany rok szkolny;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy w MDK „Bielany”, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
  • projekt planu finansowego placówki;
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz innych dodatkowych prac i czynności.

 

 1. Dyrektor MDK „Bielany” wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§10

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu MDK „Bielany”, albo jego zmian.

 

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem, o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wnioskować do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w MDK „Bielany”.

 

 1. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczna w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

§11

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw, poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników MDK „Bielany”.

 

§12

 

 1. W Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany” działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

 

 1. W skład rady Rodziców wchodzi, co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków.

 

 1. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym.

 

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę oraz tryb pracy Rady.

 

§13

 

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora MDK „Bielany”, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami, we wszystkich sprawach placówki.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców;
  • opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej MDK „Bielany”, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy, określa regulamin Rady Rodziców.

 

§14

 

 1. W MDK „Bielany” działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej Samorządem.

 

 1. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie placówki. Zasady wybierania i działania Samorządu, określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.

 

 1. Regulamin Samorządu, nie może być sprzeczny z ze statutem MDK „Bielany”

 

 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi, wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw placówki.

§15

 

 1. Organa MDK „Bielany”, mogą zapraszać na swoje zebrania, przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

 

 1. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję mediacyjną
  w składzie:
  • przewodniczący organów;
  • po dwóch przedstawicieli poszczególnych organów.

 

 1. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, w drodze uzgodnienia stanowiska, w czasie trzech kolejnych posiedzeń komisji mediacyjnej /czas pracy komisji nie powinien przekroczyć 2 tygodni/, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział IV

Bezpieczeństwo wychowanków w czasie zajęć organizowanych przez MDK „Bielany”

 

§16

 

 1. MDK „Bielany” podejmuje działania w celu zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny w placówce, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 

§17

 

 1. W MDK „Bielany” obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację wychowanków i pracowników.

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek zapoznać wychowanków z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w placówce.

 

 1. MDK „Bielany” w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z wychowankami miejsce zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora MDK „Bielany”, oraz odpowiednie służby.

 

 1. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.

 

§18

 

 1. Odpowiedzialność MDK „Bielany” za bezpieczeństwo wychowanków kończy się w chwili opuszczenia przez nich szatni i wyjścia z budynku MDK „Bielany” do domu.

 

 1. Każdy wychowanek na terenie placówki jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.

 

 1. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku regulują odrębne przepisy. Nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora MDK „Bielany” i rodziców wychowanka o zaistniałym wypadku.

 

 1. Nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy.

 

§19

 

 1. W przypadku stwierdzenia, iż wychowanek przebywający na terenie placówki znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora, który w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców.

 

 1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

§20

 

 1. Osoby pozostawiające rowery, hulajnogi lub inne sprzęty przy budynku MDK „Bielany” zobowiązane są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. MDK „Bielany” nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony sprzęt. Fakt kradzieży dyrektor placówki zgłasza na policję.

 

Rozdział V

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 

§21

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

 

 1. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację dotyczącą osób upoważnionych do odbioru dziecka z zajęć w MDK lub jego samodzielnego powrotu do domu.

 

 1. W deklaracji rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska oraz numeru i serii dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

 

 1. Odbiór dzieci jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.

 

 1. Wychowankowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od rodzica (opiekuna prawnego).

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z zajęć przez upoważnioną przez nich osobę.

 

 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w chwili, gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana nauczycielowi. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami/opiekunami dziecka.

 

 1. W sytuacjach sporadycznych odebrać dziecko może inna osoba dorosła wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych), zgodnie z pkt 3.

 

 1. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z inną osobą upoważnioną przez rodziców do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.

 

§22

 

 1. Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym.

 

 

Rozdział VI

Program wychowawczo-profilaktyczny MDK „Bielany”

 

§23

 

 1. MDK „Bielany” realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, przygotowany w oparciu o potrzeby  występujące w placówce.

 

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli MDK „Bielany” przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany jest przez wszystkich nauczycieli MDK „Bielany”.

 

Rozdział VII

Organizacja MDK „Bielany”

 

§24

 

 1. W MDK „Bielany” są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne.

 

 1. Zajęcia stałe organizowane są w grupach liczących, co najmniej
  16 wychowanków, w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo.

 

 1. Jednostka dydaktyczna zajęć stałych trwa 45 minut.

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego placówkę, liczba wychowanków w grupie może być niższa od liczby określonej w pkt. 2.

 

 1. Organizację zajęć stałych, określa tygodniowy plan zajęć.

 

 1. MDK „Bielany” opracowuje własne programy i plany pracy.

 

 1. MDK „Bielany” prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 

 1. O zmianie terminu zajęć, bądź ich odwołaniu, wychowankowie są powiadamiani ogłoszeniem umieszczanym na drzwiach budynku.

 

 1. MDK Bielany prowadzi rekrutację wychowanków na podstawie norm określonych w ustawie Prawo oświatowe i uchwały rady miasta. Dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjną oraz określa przebieg rekrutacji w placówce.

 

Rozdział VIII

Nauczyciele i inni pracownicy MDK „Bielany”

 

§25

 

 1. Zajęcia w MDK „Bielany” prowadzą nauczyciele, którzy zapewniają wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,  demoralizacją oraz poszanowanie godności osobistej.

 

 1. Do podstawowych zadań nauczycieli należy:
  • rzetelne realizowanie zadań związanych z funkcją dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą placówki;
  • wspieranie każdego wychowanka, w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
  • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia, i szacunku dla każdego człowieka;
  • dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych                                         i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
  • ujawnianie, kształcenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków; stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego młodzieży szczególnie uzdolnionej;
  • opracowywanie planów pracy, programów działań i ich realizację;
  • zapoznanie wychowanków z przepisami bhp i regulaminami pracowni;
  • utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołami oraz współpraca z rodzicami, opiekunami wychowanków.

 

 1. W MDK „Bielany” zatrudnieni są również pracownicy administracji i obsługi, którzy razem z nauczycielami zapewniają wychowankom bezpieczeństwo.

 

§26

 

 1. Nauczyciele zakładają i prowadzą dzienniki zajęć dla zespołów stałych
  w danym roku szkolnym.

 

 1. Do dziennika zajęć stałych, wpisuje się nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) , adresy ich zamieszkania, założenia programowe na dany rok szkolny, tygodniowy rozkład zajęć i tematy przeprowadzonych zajęć. W dzienniku odnotowuje się również obecność uczniów na zajęciach.

 

 1. Do dziennika zajęć okresowych i okazjonalnych wpisuje się w szczególności założenia programowe zajęć i liczbę wychowanków uczestniczących w tych zajęciach.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego wypełniania dzienników.

 

 1. Dziennik zajęć jest dokumentem, stanowiącym podstawę do rozliczenia finansowego prowadzonych przez nauczyciela zajęć.

 

§27

 

 1. Zasady pracy wszystkich pracowników MDK „Bielany”, określa Regulamin Pracy MDK „Bielany”.

 

Rozdział IX

Wychowankowie MDK „Bielany”

 

§28

 

 1. Wychowankami MDK „Bielany” są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzież ucząca się.

 

 1. Wychowanek może brać udział w zajęciach stałych, okresowych i okazjonalnych. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

 

 1. Wszystkie prace wychowanków powstałe na zajęciach w MDK „Bielany” są własnością placówki i mogą być wykorzystane przez nią na wystawach, przeglądach, konkursach oraz do celów reklamowych.

 

Prawa i obowiązki wychowanka MDK „Bielany”

 

§29

 

 1. Wychowanek ma prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bhp;
  • opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy oraz poszanowania godności osobistej;
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  • swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one godności osobistej i dobra innych osób;
  • rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów; przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości, jakimi dysponuje placówka;
  • informacji oraz wyrażania opinii dotyczących treści zajęć, życia placówki oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień;
  • nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym placówki;
  • dobrowolnego uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych itp.;
  • dochodzenia swoich praw /w tym do odwołania się od kary/;

10) pełnienia roli współgospodarza placówki.

 

 1. Wychowanek obowiązany jest do:
  • bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie placówki  i parku;
  • przestrzegania Statutu i regulaminów MDK „Bielany”;
  • godnego reprezentowania placówki podczas imprez otwartych, konkursów, turniejów, zawodów sportowych itp.;
  • właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
  • informowania, telefonicznie lub drogą mailową, o nieobecności na zajęciach;
  • przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie MDK „Bielany”;
  • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników MDK „Bielany” oraz pozostałych uczestników zajęć.

 

Nagrody i kary

 

§30

 

 1. Wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
  • pochwałę nauczyciela prowadzącego zespół;
  • pochwałę dyrektora MDK „Bielany”;
  • Nagrodę Dyrektora MDK „Bielany”.

 

 1. Wychowanek, który nie przestrzega zasad zawartych w Statucie MDK „Bielany” może zostać ukarany:
  • upomnieniem ustnym nauczyciela;
  • upomnieniem ustnym dyrektora;
  • naganą pisemną dyrektora MDK /z powiadomieniem rodziców/.

 

 1. W przypadku ciągłych naruszeń postanowień Statutu MDK „Bielany”, dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreśleniu wychowanka z listy osób uczestniczących w zajęciach.

 

 1. Odwołanie od kary przysługuje wychowankowi i jego rodzicom w okresie 7 dni, od otrzymania  pisemnej decyzji o ukaraniu. Odwołanie składa się                        w formie pisemnej do dyrektora MDK „Bielany”.

 

Rozdział X

Wolontariat

 

§31

 

 1. Celem działalności w zakresie wolontariatu jest:
  • wzmacnianie postaw szacunku, wrażliwości i tolerancji wobec drugiego człowieka;
  • budowanie świata wartości wśród wychowanków;
  • rozwijanie dobroczynności wśród wychowanków;
  • rozwijanie zainteresowań wychowanków;
  • rozwijanie wśród wychowanków alternatywnej postawy wobec konsumpcyjnego stylu życia;
  • pożyteczne spędzanie wolnego czasu;
  • Wolontariat przy MDK „Bielany” może zostać powołany z inicjatywy Samorządu Wychowanków, nauczycieli i rodziców;
  • Dyrektor MDK „Bielany”, w porozumieniu z wychowankami lub innymi osobami działającymi w wolontariacie przy MDK „Bielany”, wskazuje jego opiekuna spośród nauczycieli placówki;
  • Wolontariat działa w oparciu o program i regulamin swojej działalności;

10)Wolontariat może działać samodzielnie lub w ramach innej, zewnętrznej
      organizacji wolontaryjnej.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

§32

 

 1. MDK „Bielany” może realizować inne zadania oświatowo–wychowawcze nie przewidziane Statutem, zlecone przez organ prowadzący.

 

 1. MDK „Bielany” używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. MDK „Bielany” gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Zasady gospodarowania środkami finansowymi MDK „Bielany”, określają odrębne przepisy.

 

 1. Statut dostępny jest w sekretariacie MDK „Bielany”.

 

 1. W sprawach nie ujętych w niniejszym Statucie – mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, inne przepisy ogólne oraz zarządzenia dyrektora MDK „Bielany”.

 

 1. Zmiany do Statutu wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej,

     po zasięgnięciu opinii organów MDK „Bielany”.

 

Tekst jednolity – zmiany dokonane uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 10 lutego 2023 r.