REGULAMIN WYCHOWANKA

Regulamin Wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany”

Regulamin Wychowanka (plik do pobrania w formacie doc)

Regulamin Wychowanka (plik do pobrania w formacie pdf)

 1. Każdy wychowanek MDK „Bielany” jest współgospodarzem placówki.
 2. Wychowanek ma prawo do:
  – rozwijania własnych zainteresowań, zdolności, talentów; przejawiania aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości, jakimi dysponuje placówka
  – życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
  – informacji oraz wyrażania swoich opinii dotyczących treści zajęć, życia placówki oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień
  – opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę przed wszelkimi
  przejawami przemocy oraz poszanowania godności osobistej
  – nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym placówki
  – dobrowolnego uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych itp.
  – dochodzenia swoich praw, w tym do odwołania się od kary
  – rezygnacji z zajęć poprzez zawiadomienie sekretariatu placówki.
 3. Wychowanek ma obowiązek:
  – przestrzegać Statut i regulaminy MDK „Bielany”
  – przestrzegać zasad bezpieczeństwa i p/poż.
  – zmieniać obuwie
  – systematycznie i aktywnie uczestniczyć w wybranych zajęciach. Miesięczna, nieusprawiedliwiona nieobecność wychowanka oznacza rezygnację z zajęć
  – kulturalnie zachowywać się wobec nauczycieli, pracowników MDK i innych uczestników zajęć
  – właściwie korzystać z pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
  dbać o porządek i czystość w pracowni
  – bezpiecznie posługiwać się narzędziami i pomocami dydaktycznymi
  – zawiadamiać nauczyciela o każdym przypadku złego samopoczucia, skaleczenia, urazu itp.
  – punktualnie przychodzić na zajęcia oraz zawiadamiać o dłuższej nieobecności
 4. Wychowanek może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
  – pochwałę /nauczyciela, dyrektora/
  – zgłoszenie wychowanka do konkursu, przeglądu
  – dyplom, nagrodę dyrektora za osiągnięcia artystyczne i inne
 5. Wychowanek, który nie przestrzega zasad zawartych w Regulaminie może być ukarany:
  – ustnym upomnieniem /nauczyciela, dyrektora/
  – naganą pisemną z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych
  – wykluczeniem z zajęć
 6. Wychowanek biorący udział w imprezach otwartych, konkursach
  plastycznych, muzycznych, zawodach sportowych i innych w sposób
  godny reprezentuje placówkę.
 7. Wszystkie prace wychowanków, powstałe na zajęciach w MDK „Bielany”
  są własnością placówki i mogą być wykorzystane przez nią na wystawach, przeglądach, konkursach oraz do celów reklamowych.
 8. Wszelkie przypadki naruszenia praw dziecka, powinny być niezwłocznie
  zgłaszane przez wychowanka lub jego rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora MDK „Bielany”.