REGULAMIN RADY RODZICÓW

Regulamin Rady Rodziców (plik do pobrania w formacie doc)

Regulamin Rady Rodziców (plik do pobrania w formacie pdf)

REGULAMIN RADY RODZICÓW W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY „BIELANY”

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany”.
2. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy MDK „Bielany”.
3. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:
Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany”; 01-809 Warszawa ul. Cegłowska 39, tel.(22) 834-13-47

II. Cele i zadania Rady Rodziców
1. Celem działania Rady Rodziców jest w szczególności:
a/ współpraca rodziców z nauczycielami w pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej w MDK „Bielany” i środowisku,
b/ przedstawianie nauczycielom, dyrektorowi i władzom oświatowym opinii rodziców /opiekunów/ we wszystkich istotnych sprawach dla MDK „Bielany”,
c/ wspieranie działalności statutowej MDK „Bielany” m.in. przez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2.Podstawowe zadania wynikają z określonych wyżej celów, należą do nich:
a/ współudział w realizacji zadań określonych w statucie placówki,
b/ współpraca z dyrektorem i nauczycielami dotycząca podejmowania działań służących podnoszeniu jakości pracy w MDK „Bielany”,
c/ współpraca rodziców i pracowników MDK „Bielany” w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych wobec wychowanków,
d/ uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną: programu wychowawczego oraz programu profilaktyki,
e/ opiniowanie planu finansowego placówki,
f/ organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju MDK „Bielany”,
g/ uchwalanie regulaminu Rady Rodziców.

III. Skład i struktura Rady Rodziców
1. Rada Rodziców powstaje z reprezentantów rodziców wyłonionych na zebraniu ogólnym rodziców /co najmniej 7 osób/.
2. Rada Rodziców wybiera ze swego grona prezydium – w skład prezydium wchodzą z urzędu: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz.
3. Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną w liczbie 2 członków.
4. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

IV. Organizacja pracy
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
2. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej 1 raz w semestrze.
3. Posiedzenia zwoływane są z inicjatywy prezydium Rady poprzez ogłoszenie terminu i miejsca spotkania na tablicy ogłoszeń w holu MDK „Bielany”
4. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.
5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego inne osoby, za zgodą lub na wniosek Rady z głosem doradczym.

V. Tryb podejmowania uchwał
1. Uchwały zapadają większością głosów oddanych.
2. Uchwały Rady w sprawie przyjęcia regulaminu lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
3. Wysokość miesięcznej, dobrowolnej składki na komitet ustala się większością 2/3 głosów oddanych na zebraniu ogólnym rodziców.

VI. Sposób dokumentowania posiedzeń
1. Zebrania Rady są protokołowane przez sekretarza i stanowią dokumentację RR przechowywaną w sekretariacie placówki.
2. Protokół z zebrania sporządzany jest w przeciągu 7 dni. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.
3. Członkowie komitetu są zobowiązani do zapoznania się z jego treścią w terminie 14 dni od sporządzenia i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na kolejnym spotkaniu Rada zdecyduje o ich wprowadzeniu.

VII. Zadania poszczególnych członków prezydium
1. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem zadań, a w szczególności:
opracowanie projektu planu działalności i planu finansowego na dany rok i przedstawienie go do zatwierdzenia, kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą, współdziałanie ze wszystkimi członkami, zwoływanie i prowadzenie zebrań nie rzadziej niż 1 raz w semestrze, przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora MDK „Bielany” i rady pedagogicznej, reprezentowanie Rady rodziców na zewnątrz.
2. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo- gospodarczej, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
3. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności:
kontrolowanie działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami Rady Rodziców,
kontrolowanie raz na pół roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,

VIII. Zasady działalności finansowo-gospodarczej
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.
2. Rodzice mogą zadeklarować równoważne składce świadczenia w naturze lub robociźnie.
4. Przewodniczący Rady Rodziców może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
4. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszy Rady prowadzi skarbnik .
5. Wpłaty na fundusz Rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach wpływów kasowych i listach zbiorczych wpływów z poszczególnych zajęć.
6. Rada Rodziców może zlecić zbieranie składek, a także prowadzenie całokształtu działalności finansowej komitetu wyznaczonym osobom na podstawie zawartych umów.
7. Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl decyzji Rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych przez przewodniczącego Rady Rodziców i dyrektora placówki.
8. Środki , o których mowa w pkt.1 przeznaczone są na realizację zadań Rady Rodziców, określonych w regulaminie.
9. Rada Rodziców upoważnia dyrektora MDK „Bielany” do dysponowana pewną kwotą tzw. „pogotowiem kasowym ”. Wysokość tej kwoty zostaje ustalona na pierwszym spotkaniu komitetu w danym roku szkolnym.

IX. Postanowienia końcowe
1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.
2. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem MDK „Bielany” – dyrektor zawiesza ich wykonanie.
3. Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata.
4. Członkowie niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez ogólne zebranie rodziców, na którym zostaną wybrani ich następcy.
5. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowego, co powinno nastąpić nie później niż po 2 tygodniach po odbyciu ogólnego zebrania rodziców.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zmiany wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.