ZARZĄDZENIE DYR. MDK NR 7/2021

Zarządzenie nr 7/2021 (plik do pobrania w formacie doc)

Zarządzenie nr 7/2021 (plik do pobrania w formacie pdf)

Zarządzenie nr 7/2021
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie
z dnia 01.09.2021 r. W sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”.

Na podstawie:
„Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.”, oraz na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie, zapobiegania chorobom zakaźnym i w zakresie oświaty.

Zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadzam do stosowania w MDK „Bielany” w Warszawie „Zasady funkcjonowania MDK „Bielany” w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniakoronawirusem SARS-CoV-19”, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Do stosowania zasad, o których mowa w § 1, zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w MDK „Bielany” w Warszawie, niezależnie od formy zatrudnienia, rodzice, dzieci i młodzież uczęszczająca do domu kultury oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.
§ 3

 1. „Zasady funkcjonowania MDK „Bielany” w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19” podlegają ogłoszeniu na
  stronie internetowej MDK „Bielany” w Warszawie oraz zostają udostępnione do wglądu w sekretariacie placówki.
 2. Fakt zapoznania się z procedurą wymienioną w ust. 1. oraz zobowiązanie do jej stosowania, każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem w książce zarządzeń.
  § 4
  Wykonanie zarządzenia powierza się wykonaniu wszystkich pracowników MDK „Bielany” w Warszawie, rodzicom oraz wychowankom uczęszczającym do domu kultury oraz osobom trzecim
  przebywającym na terenie placówki.
  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

  Załącznik 1
  do Zarządzenia Dyrektora
  Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany”
  w Warszawie
  nr 7/2021 z dnia 01.09.2021 r.
  „Zasady funkcjonowania MDK „Bielany” w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu epidemii
  w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”.
 3. Do budynku domu kultury mogą wejść tylko osoby zdrowe, nie zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyjść na zajęcia.
 4. Do domu kultury może uczęszczać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Przed wejściem do domu kultury wszyscy muszą mieć zmierzoną temperaturę ciała przez osobę do tego wyznaczoną przez dyrektora, osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną wpuszczone do budynku. W przypadku osób nieletnich należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka. W przypadku wystąpienia
  niepokojących objawów chorobowych należy postępować wg. „Procedury na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.”
 6. Do wejścia podchodzimy pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 1,5 – 2 metrów).
 7. Do pracowni i sal zajęciowych wchodzimy wyznaczonymi wejściami.
 8. W przypadku odbioru dziecka z placówki rodzic/opiekun czeka na dziecko przed budynkiem placówki.
 9. Rodzic/opiekun nie wchodzi z dzieckiem do budynku domu kultury.
 10. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 11. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2 m na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 12. Wychowanek nie zabiera ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 13. Organizacja pracy powinna uniemożliwiać stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 14. Dyrektor winien upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
 15. W czasie pracy na terenie placówki wszyscy pracownicy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos, oraz w miarę możliwości jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 16. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas pobytu w placówce NIE dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 17. Zapewnić, aby osoby przebywające na terenie placówki miały dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce wodą i mydłem.
 18. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 19. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 20. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
  (min. 60%.). Nie obawiać się zwracać uwagę współpracownikowi, rodzicowi, dziecku czy interesantowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na przedmioty w naszym otoczeniu.
 21. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do szczególnej dbałości, aby pomieszczenia i sprzęty w placówce były czyste i higieniczne:
  – wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem, powierzchnie dotykowe takie jak: szafki w salach i pracowniach, ławki, stoły, blaty i krzesła, sprzęt do zabaw ruchowych w placówce i na terenie parku, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.
 22. Należy systematycznie wietrzyć wszystkie pomieszczenia w budynku domu kultury (co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy między zajęciami, a w razie potrzeby także w czasie zajęć).
 23. Pracownicy domu kultury wyznaczeni przez dyrektora, o umówionej godzinie, odprowadzają dzieci młodsze po zajęciach do drzwi wejściowych.
 24. Pomieszczenie magazynowe na pierwszym piętrze zostaje przystosowane na potrzebę izolatki, w razie konieczności odizolowania osoby, której stan zdrowia wskazuje na chorobę.
 25. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zawarte są w „Procedurze postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”.
 26. Telefony do kontaktu ze służbami i urzędami:
  – Całodobowa Infolinia NFZ – 800 190 590
  – COVID-19 – numer alarmowy (6:00-22:00) – 091 434 04 37
  – Informacja telefoniczna dotycząca KORONAWIRUSA (07:25 – 20:00) – 608 229 942 lub 608 229 963
  – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w W-wie – (22) 620 90 01 do 06, wssewarszawa24h@wsse.waw.pl
  – Dyżurny MPWIS – 502 171 171
  – PPIS w m. st. Warszawa – 606 108 040
  – Dodatkowy numer informacyjny z Urzędem m. st. Warszawy – (22) 32 58 958
  – Infolinie PPIS m. st. Warszawy – 505 342 009, 698 107 933, 884 697 317,
  699 834 426, 501 127 338, 606 165 090, 604 135 225
  – MKO – 22 551 24 00
  – Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy – 22 443 47 00
  – Ważne strony internetowe:
  https://www.gov.pl/web/koronawirus – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
  https://www.gov.pl/web/edukacja – Ministerstwo Edukacji Narodowej
  http://wsse.waw.pl/ – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna