BIP – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MDK “BIELANY”

BIP biuletyn informacji publicznej - obrazek, link do strony

DANE OGÓLNE
STATUT MDK BIELANY
WŁADZE (REDAKTOR BIP)
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUS PRAWNY
ZASADY FUNKCJONOWANIA
KOMPETENCJE
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
EWIDENCJE I REJESTRY
RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

 

 

DANE OGÓLNE

Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany”

logo mdk bielany

Adres:
ul. Cegłowska 39
01-809 Warszawa

Kontakt:
telefon/fax: 22 834-13-47
e-mail: mdkbie@eduwarszawa.pl
www.mdkbielany.pl

NIP: 118-08-87-470
Regon: 010412947

 

STATUT MDK BIELANY

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie, ul. Cegłowska 39

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie (plik do pobrania w formacie doc)

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie (plik do pobrania w formacie pdf)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Statut opracowany został na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami /

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach/ Dz.U. 2011 nr 109 poz. 631/.

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych / Dz. U. Nr 52, poz. 466 /.

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 /.

6. Uchwały Nr LXXXIII/2798/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie, ul. Cegłowska 39.

7. Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. / Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami/.

§ 2

1. Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” zwany dalej MDK „Bielany” jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.

2. Siedziba MDK „Bielany” znajduje się w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 39; położona jest na terenie parku o powierzchni 1 ha 58 arów 32 m².

3. Na pieczęciach placówki używana jest nazwa w pełnym brzmieniu.

4. Organem prowadzącym MDK „Bielany” jest miasto stołeczne Warszawa.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

6. Działalność statutową MDK „Bielany” finansuje miasto stołeczne Warszawa.

7. Terenem działania MDK „Bielany” jest głównie obszar miasta stołecznego Warszawy.

8. MDK „Bielany” może nawiązywać współpracę i organizować wspólne przedsięwzięcia z innymi placówkami, instytucjami i organizacjami o zbliżonym profilu i zakresie działania na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

Statut MDK „Bielany” obowiązuje nauczycieli, pracowników MDK „Bielany” niebędących pedagogami oraz wychowanków.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 4

1. MDK „Bielany” realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne przez:

1/ prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:
a/ rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
b/ kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu,
c/ kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
d/ przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

2/ organizowanie:
a/ imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali, b/ wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
c/ działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;

3/ realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych.

2. MDK „Bielany” może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

§ 5

MDK „Bielany” współpracuje z rodzinami wychowanków, szkołami, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

Rozdział III
Organy MDK „Bielany”

§ 6

Organami MDK „Bielany” są:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Wychowanków

§ 7

1. Dyrektor MDK „Bielany” wyłaniany jest w drodze konkursu, ogłaszanego przez organ prowadzący i jest powoływany do pełnienia obowiązków dyrektora na okres 5 lat.

2. Dyrektor stwarza optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności:
1/ kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, 2/ sprawuje nadzór pedagogiczny,
3/ sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4/ realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, może także organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
6/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor MDK „Bielany”, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w MDK „Bielany” nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
3/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

5. Dyrektor MDK „Bielany” w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków.

6. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy wychowanków MDK „Bielany”. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.

7. Dyrektor jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników i wychowanków, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W szczególności jest obowiązany:
1/ zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w MDK „Bielany”, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą,
2/ zapewnić przestrzeganie w MDK „Bielany” przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym MDK „Bielany” w zakresie realizacji jego statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej, wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w MDK „Bielany”.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor MDK „Bielany”.

4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem MDK „Bielany”.

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie /semestrze/, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
W zebraniach Rady Pedagogicznej, mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków, o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

7. Dyrektor MDK „Bielany” przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1/ zatwierdzanie planu pracy placówki na dany rok szkolny,
2/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
3/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4/ podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1/ organizację pracy w MDK „Bielany”, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2/ projekt planu finansowego placówki,
3/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4/ propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz innych dodatkowych prac i czynności.

10. Dyrektor MDK „Bielany” wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 9

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu MDK „Bielany”, albo jego zmian.

2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem, o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wnioskować do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w MDK „Bielany”.

3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczna w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 10

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.

2. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw, poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników MDK „Bielany”.

§ 11

1. W Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany” działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2. W skład rady Rodziców wchodzi, co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę oraz tryb pracy Rady.

§ 12

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora MDK „Bielany”, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór Pedagogiczny z wnioskami i opiniami, we wszystkich sprawach placówki.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1/ uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną:
a/ programu wychowawczego placówki, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do wychowanków, a realizowane przez nauczycieli,
b/ programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,
2/ opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora,
3/ opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2 USO.

3. W celu wspierania działalności statutowej MDK „Bielany”, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy, określa regulamin Rady Rodziców.

§ 13

1. W MDK „Bielany” działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej Samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie placówki. Zasady wybierania i działania Samorządu, określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.

3. Regulamin Samorządu, nie może być sprzeczny z ze statutem MDK „Bielany”.

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi, wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw placówki.

§ 14

1. Organa MDK „Bielany”, mogą zapraszać na swoje zebrania, przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

2. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję mediacyjną w składzie:
-przewodniczący organów
-po dwóch przedstawicieli poszczególnych organów.

3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, w drodze uzgodnienia stanowiska, w czasie trzech kolejnych posiedzeń komisji mediacyjnej /czas pracy komisji nie powinien przekroczyć 2 tygodni /, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV
Organizacja MDK „Bielany”

§ 15

1. W MDK „Bielany” są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne.

2. Zajęcia stałe organizowane są w grupach liczących, co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze, co najmniej 2.godzin tygodniowo.

3. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.

4. Za zgodą organu prowadzącego placówkę, liczba wychowanków w grupie może być niższa od liczby określonej w pkt. 2.

5. Organizację zajęć stałych, określa tygodniowy plan zajęć.

6. MDK „Bielany” opracowuje własne programy i plany pracy.

7. MDK „Bielany” prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

8. O zmianie terminu zajęć, bądź ich odwołaniu, wychowankowie są powiadamiani ogłoszeniem umieszczanym na drzwiach budynku.

9. MDK Bielany prowadzi rekrutację wychowanków w formie elektronicznej, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz zasad określonych przez Biuro Edukacji w Warszawie.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy MDK „Bielany”

§ 16

1. Zajęcia w MDK „Bielany” prowadzą nauczyciele, którzy zapewniają wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, demoralizacją oraz poszanowanie godności osobistej.

2. Do podstawowych zadań nauczycieli należy:
1/ rzetelne realizowanie zadań związanych z funkcją dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą placówki;
2/ wspieranie każdego wychowanka, w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
3/ kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia, i szacunku dla każdego człowieka;
4/ dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5/ / ujawnianie, kształcenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków; 6/ stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego młodzieży szczególnie uzdolnionej;
7/ opracowywanie planów pracy, programów działań i ich realizację;
8/ zapoznanie wychowanków z przepisami bhp i regulaminami pracowni na pierwszych zajęciach;
9/ utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołami oraz współpraca z rodzicami, opiekunami wychowanków.

3. W MDK „Bielany” zatrudnieni są również pracownicy administracji i obsługi.

§ 17

1. Nauczyciele zakładają i prowadzą dzienniki zajęć dla zespołów stałych, okresowych i okazjonalnych, w których dokumentują przebieg zajęć w danym roku szkolnym.

2. Do dziennika zajęć stałych, wpisuje się nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) , adresy ich zamieszkania, założenia programowe na dany rok szkolny, tygodniowy rozkład zajęć i tematy przeprowadzonych zajęć.
W dzienniku odnotowuje się również obecność uczniów na zajęciach.

3. Do dziennika zajęć okresowych i okazjonalnych wpisuje się w szczególności założenia programowe zajęć i liczbę wychowanków uczestniczących w tych zajęcia.

4. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego wypełniania dzienników.

5. Dziennik zajęć jest dokumentem, stanowiącym podstawę do rozliczenia finansowego prowadzonych przez nauczyciela zajęć.

§ 18

Zasady pracy wszystkich pracowników MDK „Bielany”, określa Regulamin Pracy MDK „Bielany”.

Rozdział VI
Wychowankowie MDK „Bielany”

§ 19

1. Wychowankami MDK „Bielany” są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzież ucząca się.

2. Wychowanek może brać udział w zajęciach stałych, okresowych i okazjonalnych. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

3. Wszystkie prace wychowanków powstałe na zajęciach w MDK „Bielany” są własnością placówki i mogą być wykorzystane przez nią na wystawach, przeglądach, konkursach oraz do celów reklamowych.

§ 20

Prawa i obowiązki wychowanka MDK „Bielany”

1. Wychowanek ma prawo do:
1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bhp,
2/ opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy oraz poszanowania godności osobistej,
3/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4/ swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one godności osobistej i dobra innych osób,
5/ rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów; przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości, jakimi dysponuje placówka,
6/ informacji oraz wyrażania opinii dotyczących treści zajęć, życia placówki oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień,
7/ nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym placówki,
8/ dobrowolnego uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych itp.,
9/ dochodzenia swoich praw /w tym do odwołania się od kary/, 10/ pełnienia roli współgospodarza placówki.

2. Wychowanek obowiązany jest do:
1/ bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie placówki i parku,
2/ przestrzegania Statutu i regulaminów MDK „Bielany”,
3/ godnego reprezentowania placówki podczas imprez otwartych, konkursów, turniejów, zawodów sportowych itp.

§ 21

Nagrody i kary

1. Wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1/ pochwałę nauczyciela prowadzącego zespół,
2/pochwałę dyrektora MDK „Bielany”, 3/ Nagrodę Dyrektora MDK „Bielany”.

2. Wychowanek, który nie przestrzega zasad zawartych w Statucie MDK „Bielany”, może zostać ukarany:
1/ upomnieniem ustnym nauczyciela,
2/ upomnieniem ustnym dyrektora,
3/ naganą pisemną dyrektora MDK /z powiadomieniem rodziców/.

3. W przypadku ciągłych naruszeń postanowień Statutu MDK „Bielany”, dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreśleniu wychowanka z listy osób uczestniczących w zajęciach.

4. Odwołanie od kary przysługuje wychowankowi i jego rodzicom w okresie 7 dni, od otrzymania pisemnej decyzji o ukaraniu. Odwołanie składa się w formie pisemnej do dyrektora MDK „Bielany”.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 22

1. MDK „Bielany” może realizować inne zadania oświatowo–wychowawcze nie przewidziane statutem, zlecone przez organ prowadzący.

2. MDK „Bielany” używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. MDK „Bielany” gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady gospodarowania środkami finansowymi MDK „Bielany”, określają odrębne przepisy.

5. Statut dostępny jest w sekretariacie MDK „Bielany”.

6. W sprawach nie ujętych w niniejszym Statucie – mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, inne przepisy ogólne oraz zarządzenia dyrektora MDK „Bielany”.

7. Zmiany do Statutu wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii organów MDK „Bielany”.

Tekst jednolity – zmiany dokonane uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 czerwca 2015 roku.

WŁADZE (REDAKTOR BIP)

Dyrektor – Eliza Czachorowska (redaktor BIP)
 
tel. /fax 22 834 13 47
e-mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

Administracja:

Kierownik gospodarczy – Danuta Filipczyńska

Sekretarz placówki – Alicja Florecka (redaktor BIP)

tel./fax: 22 843 13 47
e-mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organy placówki:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Wychowanków

Placówka zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele

Pracownicy niepedagogiczni – pracownicy administracji i obsługi

 

STATUS PRAWNY

Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany” jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
  2. Statut MDK “Bielany”

Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA


Funkcjonowanie MDK “Bielany” regulują:
 
1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
2.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami).
3.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).
4.  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r. z późniejszymi zmianami).
oraz
5.  Regulaminy i Zarządzenia Dyrektora obowiązujące w MDK “Bielany”.
6. Statut MDK “Bielany”

Statut MDK “Bielany”

KOMPETENCJE

Kompetencje organów placówki określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572), Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. wraz z późniejszymi zmianami), Statut MDK “Bielany” oraz zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

Przedmiot działalności placówki określa ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz Statut MDK “Bielany”.

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany” jest jednostką budżetową m. st. Warszawy, finansowaną przez organ prowadzący, w ramach zatwierdzonego planu finansowego na każdy rok.

MDK “Bielany” gromadzi środki na rachunku dochodów wydzielonych, na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.
Decyzje w sprawie realizacji środków budżetowych, określonych w planie finansowym na dany rok, podejmuje dyrektor, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Mienie użytkowane przez MDK “Bielany” oraz 1,5 ha teren wokół placówki jest własnością m.st. Warszawy.

 

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Przyjęcia interesantów i dokumentów prowadzi
SEKRETARIAT
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00
/w środy w godz. 10.00 – 18.00/
 
telefon: 22 834 13 47
e- mail: mdkbie@eduwarszawa.pl

 

EWIDENCJE I REJESTRY

MDK “Bielany” nie prowadzi rejestrów i ewidencji stanowiących informację publiczną.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

Informacje ogólne:
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

Nawigacja biuletynu:
System BIP został podzielony na części, do których dostęp zapewniają odnośniki (linki) znajdujące się u góry, z prawej strony BIP MDK “Bielany”.

System wyszukiwania informacji BIP:
W górnej części strony umieszczona została wyszukiwarka tekstowa do szybkiego znajdowania treści publikowanych w BIP placówki.

Dane ogólne:
W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z funkcjonowaniem MDK “Bielany”: logo, adresy, telefony, adres mail, strona www, NIP, Regon.

Władze (redaktor BIP):
W tym dziale przedstawione są informacje związane z władzami MDK oraz redaktorami BIP.

Struktura organizacyjna:
W tym dziale zawarte są informacje dotyczące organów struktury organizacyjnej placówki.

Status prawny:
W tym dziale zawarte są informacje dotyczące statusu prawnego placówki.

Zasady funkcjonowania:
W tym dziale zawarte są informacje dotyczące zasad funkcjonowania placówki, prezentacja aktów prawnych, na podst. których działa MDK.

Kompetencje:
W tym dziale zamieszczone są informacje na temat kompetencji Domu Kultury.

Przedmiot działalności:
W tym dziale zamieszczone są informacje na temat przedmiotu działalności Młodzieżowego Domu Kultury “Bielany”.

Struktura własnościowa i majątek:
W tym dziale zamieszczone są informacje na temat własności i majątku Domu Kultury.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
W tym dziale zamieszczone są informacje na temat sposobu załatwiania spraw w Domu Kultury.

Ewidencje i rejestry:
Informacja – MDK “Bielany” nie prowadzi rejestrów i ewidencji stanowiących informację publiczną.

Instrukcja korzystania z BIP:
Informacje dot. sposobu korzystania i zamieszczonych treści w BIP placówki.