BIP – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MDK “BIELANY”

BIP biuletyn informacji publicznej - obrazek, link do strony

DANE OGÓLNE
STATUT MDK BIELANY
WŁADZE (REDAKTOR BIP)
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUS PRAWNY
ZASADY FUNKCJONOWANIA
KOMPETENCJE
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
EWIDENCJE I REJESTRY
RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

 

 

DANE OGÓLNE

Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany”

logo mdk bielany

Adres:
ul. Cegłowska 39
01-809 Warszawa

Kontakt:
telefon/fax: 22 834-13-47
e-mail: mdkbie@eduwarszawa.pl
www.mdkbielany.pl

NIP: 118-08-87-470
Regon: 010412947

 

STATUT MDK BIELANY

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie, ul. Cegłowska 39

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie (plik do pobrania w formacie docx)

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie (plik do pobrania w formacie pdf)

WŁADZE (REDAKTOR BIP)

Dyrektor – Eliza Czachorowska (redaktor BIP)
 
tel. /fax 22 834 13 47
e-mail: mdkbie@eduwarszawa.pl

Administracja:

Kierownik gospodarczy – Danuta Filipczyńska

Sekretarz placówki – Katarzyna Nobis (redaktor BIP)

tel./fax: 22 843 13 47
e-mail: mdkbie@eduwarszawa.pl

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organy placówki:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Wychowanków

Placówka zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele

Pracownicy niepedagogiczni – pracownicy administracji i obsługi

 

STATUS PRAWNY

Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany” jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
  2. Statut MDK “Bielany”

Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA


Funkcjonowanie MDK “Bielany” regulują:
 
1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
2.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami).
3.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).
4.  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r. z późniejszymi zmianami).
5.  Regulaminy i Zarządzenia Dyrektora obowiązujące w MDK “Bielany”.
6. Statut MDK “Bielany”

 

KOMPETENCJE

Kompetencje organów placówki określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572), Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. wraz z późniejszymi zmianami), Statut MDK “Bielany” oraz zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

Przedmiot działalności placówki określa ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz Statut MDK “Bielany”.

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany” jest jednostką budżetową m. st. Warszawy, finansowaną przez organ prowadzący, w ramach zatwierdzonego planu finansowego na każdy rok.

MDK “Bielany” gromadzi środki na rachunku dochodów wydzielonych, na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.
Decyzje w sprawie realizacji środków budżetowych, określonych w planie finansowym na dany rok, podejmuje dyrektor, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Mienie użytkowane przez MDK “Bielany” oraz 1,5 ha teren wokół placówki jest własnością m.st. Warszawy.

 

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Przyjęcia interesantów i dokumentów prowadzi sekretariat,
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 (w środy w godz. 10.00 – 18.00)
 
telefon: 22 834 13 47
e- mail: mdkbie@eduwarszawa.pl

 

EWIDENCJE I REJESTRY

MDK “Bielany” nie prowadzi rejestrów i ewidencji stanowiących informację publiczną.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

Informacje ogólne:
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

Nawigacja biuletynu:
System BIP został podzielony na części, do których dostęp zapewniają odnośniki (linki) znajdujące się u góry, z prawej strony BIP MDK “Bielany”.

System wyszukiwania informacji BIP:
W górnej części strony umieszczona została wyszukiwarka tekstowa do szybkiego znajdowania treści publikowanych w BIP placówki.

Dane ogólne:
W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z funkcjonowaniem MDK “Bielany”: logo, adresy, telefony, adres mail, strona www, NIP, Regon.

Władze (redaktor BIP):
W tym dziale przedstawione są informacje związane z władzami MDK oraz redaktorami BIP.

Struktura organizacyjna:
W tym dziale zawarte są informacje dotyczące organów struktury organizacyjnej placówki.

Status prawny:
W tym dziale zawarte są informacje dotyczące statusu prawnego placówki.

Zasady funkcjonowania:
W tym dziale zawarte są informacje dotyczące zasad funkcjonowania placówki, prezentacja aktów prawnych, na podst. których działa MDK.

Kompetencje:
W tym dziale zamieszczone są informacje na temat kompetencji Domu Kultury.

Przedmiot działalności:
W tym dziale zamieszczone są informacje na temat przedmiotu działalności Młodzieżowego Domu Kultury “Bielany”.

Struktura własnościowa i majątek:
W tym dziale zamieszczone są informacje na temat własności i majątku Domu Kultury.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
W tym dziale zamieszczone są informacje na temat sposobu załatwiania spraw w Domu Kultury.

Ewidencje i rejestry:
Informacja – MDK “Bielany” nie prowadzi rejestrów i ewidencji stanowiących informację publiczną.

Instrukcja korzystania z BIP:
Informacje dot. sposobu korzystania i zamieszczonych treści w BIP placówki.