ZARZĄDZENIE DYR. MDK NR 5/2022

Zarządzenie nr 5/2022 (plik do pobrania w formacie pdf)

Zarządzenie nr 5/2022
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany”
z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające
uzdolnienia i zainteresowania organizowane w placówce w roku szkolnym
2022/2023

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)- Rozdział 6
„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, a w szczególności na podstawie art.144 tejże ustawy oraz na podstawie zasad uzgodnionych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych;
zarządza się, co następuje:

1
Rekrutacja na rok szkolny 2022/23 na wolne miejsca w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzona jest tak, jak w ubiegłych latach, przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

2
Rekrutacja przebiega według ustalonego harmonogramu /załącznik nr 1/

3
Oferta zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i zajęć rozwijających uzdolnienia
skierowana jest do kandydatów indywidualnych w wieku 6-23 lat.

4
Wymagane dokumenty:
a. wypełniona, wydrukowana z systemu i podpisana deklaracja o kontynuacji zajęć
w roku szk. 2022/23,
b. wypełniony, wydrukowany z systemu i podpisany wniosek od nowych kandydatów
zamieszkałych w Warszawie,
c. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata zaznaczonych we wniosku
kryteriów.

5
Prawidłowo wypełnione i potwierdzone wymaganymi podpisami deklaracje lub wnioski oraz
dokumenty poświadczające spełnienie przez kandydata zaznaczonych we wniosku kryteriów,
należy zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres mailowy MDK „Bielany”:
mdkbie@edu.um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie określonym w harmonogramie
rekrutacji.

6
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna
kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

7
Wyniki rekrutacji – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – zostaną opublikowane
23 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w holu MDK „Bielany” oraz w elektronicznym systemie
rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawapozaszkolne.pzo.edu.pl.

8
Wyniki rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, zostaną ogłoszone 30 sierpnia o godzinie
16.00 w holu MDK „Bielany oraz w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod
adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.

9
Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad, jak rekrutacja ją
poprzedzająca.

10
Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały
wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych kandydatów nie stosuje się zasad
rekrutacji. O przyjęciu na wolne miejsca do grupy zajęciowej decyduje dyrektor MDK „Bielany”.

11
Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.