ZARZĄDZENIE DYR. MDK NR 1/2020

Zarządzenie nr 1/2020 (plik do pobrania w formacie doc)

Zarządzenie nr 1/2020 (plik do pobrania w formacie pdf)

Zarządzenie nr 1/2020
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany”
z dnia 30 kwietnia 2020 r.


w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające
uzdolnienia i zainteresowania organizowane w placówce w roku szkolnym
2020/2021

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)- Rozdział 6
„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, a w szczególności na podstawie art.144 tejże ustawy oraz na podstawie zasad uzgodnionych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych;
zarządza się, co następuje:

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 na wolne miejsca w publicznych placówkach
  oświatowo-wychowawczych prowadzona jest tak, jak w ubiegłych latach,
  przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę:
  warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 2. Rekrutacja przebiega według ustalonego harmonogramu /załącznik nr 1/
 3. Oferta zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i zajęć rozwijających
  uzdolnienia skierowana jest do kandydatów indywidualnych w wieku 6-23 lat.
 4. Wymagane dokumenty:
  1/ Wypełniona, wydrukowana z systemu i podpisana deklaracja o kontynuacji zajęć w roku szk. 2020/21.
  2/ Wypełniony, wydrukowany z systemu i podpisany wniosek od nowych kandydatów zamieszkałych w Warszawie.
  3/ Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata zaznaczonych we wniosku kryteriów.
 5. Prawidłowo wypełnione i potwierdzone wymaganymi podpisami deklaracje lub wnioski oraz dokumenty poświadczające spełnienie przez kandydata zaznaczonych we wniosku kryteriów, należy zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres mailowy MDK „Bielany”: mdkbie@edu.um.warszawa.pl w nieprzekraczającym terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 7. Wyniki rekrutacji – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – zostaną
  opublikowane 18 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w holu MDK „Bielany”
  oraz w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 8. Wyniki rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się od
  20 sierpnia od godz. 12.00 do 24 sierpnia do godz. 18.00, zostaną ogłoszone 28 sierpnia o godzinie 16.00 w holu MDK „Bielany oraz w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad, jak rekrutacja ją poprzedzająca.
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. O przyjęciu na wolne miejsca do grupy zajęciowej decyduje dyrektor MDK.