BIP – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MDK “BIELANY”

BIP biuletyn informacji publicznej - obrazek, link do strony

DANE OGÓLNE
WŁADZE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STATUS PRAWNY
ZASADY FUNKCJONOWANIA
KOMPETENCJE
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
EWIDENCJE I REJESTRY

DANE OGÓLNE

Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany”

logo mdk bielany

Adres:
ul. Cegłowska 39
01-809 Warszawa

Kontakt:
telefon/fax: 22 834-13-47
e-mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl
www.mdkbielany.pl

NIP: 118-08-87-470
Regon: 010412947

WŁADZE

Dyrektor – Eliza Czachorowska
 
tel. /fax 22 834 13 47
e-mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

Administracja:

Kierownik gospodarczy – Danuta Filipczyńska

Sekretarz placówki – Alicja Florecka

tel./fax: 22 843 13 47
e-mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organy placówki:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Wychowanków

Placówka zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele

Pracownicy niepedagogiczni – pracownicy administracji i obsługi

STATUS PRAWNY

Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany” jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
  2. Statut MDK “Bielany”

Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

ZASADY FUNKCJONOWANIA


Funkcjonowanie MDK “Bielany” regulują:
 
1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
2.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami).
3.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).
4.  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r. z późniejszymi zmianami).
oraz
5.  Regulaminy i Zarządzenia Dyrektora obowiązujące w MDK “Bielany”.
6. Statut MDK “Bielany”

Statut MDK “Bielany”

KOMPETENCJE

Kompetencje organów placówki określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572), Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. wraz z późniejszymi zmianami), Statut MDK “Bielany” oraz zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności placówki określa ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz Statut MDK “Bielany”.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Młodzieżowy Dom Kultury “Bielany” jest jednostką budżetową m. st. Warszawy, finansowaną przez organ prowadzący, w ramach zatwierdzonego planu finansowego na każdy rok.

MDK “Bielany” gromadzi środki na rachunku dochodów wydzielonych, na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.
Decyzje w sprawie realizacji środków budżetowych, określonych w planie finansowym na dany rok, podejmuje dyrektor, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Mienie użytkowane przez MDK “Bielany” oraz 1,5 ha teren wokół placówki jest własnością m.st. Warszawy.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Przyjęcia interesantów i dokumentów prowadzi
SEKRETARIAT
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00
/w środy w godz. 10.00 – 18.00/
 
telefon: 22 834 13 47
e- mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

EWIDENCJE I REJESTRY

MDK “Bielany” nie prowadzi rejestrów i ewidencji stanowiących informację publiczną.