DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

UWAGA! – TRAWJĄ JESZCZE PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM SEWISU INFORMACYJNEGO MDK “BIELANY” POD KONTEM DOSTĘPNOŚCI

MDK Bielany zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 2. Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 3. Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 4. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 5. Na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 6. Na niektórych podstronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
 7. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 10. Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
 11. Nie funkcjonują niektóre skróty klawiaturowe.

  Wyłączenia:
 12. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 13. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-18
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Serwis MDK “Bielany” będzie w obecnej wersji działał do lutego 2021 r. Nowa wersja serwisu będzie zawierała wszystkie niezbędne skróty klawiaturowe.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • E-mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl
  • Telefon: 22 834 13 47

  Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
  Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania
  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
  • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
  • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
  • Telefon: 800 676 676
  • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.