ZIMA W MIEŚCIE 2021 W MDK „BIELANY”

Rozkład zajęć podczas akcji Zima w mieście
(plik do pobrania w formacie .doc)
(plik do pobrania w formacie .pdf)

Regulamin uczestnictwa w akcji Zima w mieście
(plik do pobrania w formacie .doc)
(plik do pobrania w formacie .pdf)

Karta uczestnika akcji Zima w mieście
Plik poniżej należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres mail placówki: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

(plik do pobrania w formacie .doc)
(plik do pobrania w formacie .pdf)

RODO akcji Zima w mieście
Plik poniżej należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres mail placówki: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

(plik do pobrania w formacie .doc)
(plik do pobrania w formacie .pdf)

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Plik poniżej należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres mail placówki: mdkbie@edu.um.warszawa.pl)

(plik do pobrania w formacie .doc)
(plik do pobrania w formacie .pdf)

Regulamin akcji „Zima w mieście 2021”

1. Placówka prowadzi zajęcia w czasie akcji „Zima w mieście 2021” od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30-17.00.

2. Rodzice /opiekunowie prawni zgłaszają uczestnika akcji drogą elektroniczną, przesyłając skany lub zdjęcia podpisanych dokumentów:
– karta uczestnika akcji „Zima w mieście 2021”,
– oświadczenie o stanie zdrowia dziecka,
– informacja o przetwarzaniu danych osobowych na adres mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl z tygodniowym wyprzedzeniem.

Ze względu na obowiązujące restrykcje związane z pandemią, dzienna ilość uczestników zajęć specjalistycznych jest ograniczona i wynosi 12 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Rodzice/opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą do holu głównego i szatni.

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować odmową przyjęcia dziecka na zajęcia.

5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest: przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów, o których mowa w pkt.2, przynoszenie ważnej legitymacji szkolnej (w każdym dniu obecności na akcji), zmiana obuwia, przestrzeganie regulaminu akcji, regulaminu MDK oraz zasad zawartych w regulaminach poszczególnych pracowni.

6. Wszystkie zajęcia prowadzone w MDK „Bielany” w ramach akcji „Zima w mieście 2021” są bezpłatne.
Placówka nie zapewnia żadnych posiłków.

7. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa.
Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach.

8. Placówka nie odpowiada za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia.

9. MDK „Bielany” zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.